Πιο απλή η ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό- τι δικαιολογητικά χρειάζονται;

Ο Νόμος του Εξωδικαστικού Μηχανισμόυ Ρύθμισης Οφειλών για τις επιχειρήσεις, σε εξωδικαστικό επίπεδο παρέχει ισχυρά κίνητρα για την ένταξη μίας επιχείρησης η οποία επαπειλείται με αδυναμία πληρωμών ή που ήδη αδυνατεί να αποπληρώνει τις υποχρεώσεις της, λόγω χρεών προς τις ΔΟΥ, Ασφ.Ταμεία, Τράπεζες και λοιπούς ιδιώτες Πιστωτές.

Ποιούς αφορά;

Ο μηχανισμός αφορά όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους και θα μπορούσε να καταλήξει σε αμοιβαία επωφελείς ρυθμίσεις για τις δύο πλευρές.

Τι μπορεί να επιτευχθεί;

Στον Νόμο ήδη προβλέπεται ρητά πρωτοφανής ευελιξία του Δημοσίου και των Ασφαλιστικών Ταμείων -ως πιστωτών-, με δυνατότητα απομείωσης βασικής οφειλής, προστίμων και προσαυξήσεων και παράλληλη επιμήκυνση παλαιών οφειλών έως 120 δόσεις, και αναμένεται παρόμοια στάση και απο τους ιδιώτες πιστωτές.

Η διαδικασία που προβλέπει αναστολή διώξεων και προστασία απο πλειστηριασμούς και κατασχέσεις σε βάρος της επιχείρησης που αιτείται στον μηχανισμό, εκκινείται με κατάθεση αίτησης και πρότασης από τον οφειλέτη και τη συναίνεση του 50% των πιστωτών να ενταχθούν στη διαπραγμάτευση. Υπάρχει η δυνατότητα κατάθεσης αντιπροτάσεων που εγκρίνονται από επαυξημένη πλειοψηφία των πιστωτών -χωρίς όμως να επιβάλλονται στον οφειλέτη- σε μία πλατφόρμα διαπραγμάτευσης.

Πόσοι έχουν υποβάλλει αίτηση μέχρι σήμερα και πόσες έχουν επιτυχή έκβαση;

Έχουν μπει  στην πλατφόρμα 30.445 εκ των οποίων οι 10.927 έχουν συμπληρώσει βασικά στοιχεία και οι 19.518 τα στοχεία επικοινωνίας.

Επιτυχή συμμόρφωση με κριτήρα επιλεξιμότητας είχαν 5.485 και απέτυχαν 5.442 επειδή είναι φυσικά πρόσωπα.

Σε διμερή διαπραγμάτευση έχουν πάει 221 και σε διαπραγμάτευση με πολλούς πιστωτές 604, έχουν ξεκινήσει τη διαπραγμάτευση 238.

 

Θα απλουστευτεί η διαδικασία;

Υπεραπλουστεύεται η διαδικασία για την ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό για χιλιάδες υπερχρεωμένες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Με ηλεκτρονική άντληση όλων των απαραίτητων εγγράφων θα απλοποιείται η όλη διαδικασία, τόσο για τους οφειλέτες όσο και για τους πιστωτές. Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να υπογραφεί και η σχετική υπουργική απόφαση.

Ειδικότερα, με ένα κλικ θα εμφανίζονται στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ένταξη στην ρύθμιση.

Ποια δικαιολογητικά θα αναρτώνται αυτόματα;

Απο τα 21 δικαιολογητικά  θα αναρτώνται πλέον αυτόματα τα περισσότερα, όπως, οι βεβαιώσεις ΕΝΦΙΑ, Ε1 – Ε3- Ε9, ΦΠΑ , συγκεντρωτικές καταστάσεις, εκκαθαριστικά

Ποια δικαιολογητικά θα αναρτά ο ενδιαφερόμενος;

 • Χρηματοοικονομικές καταστάσεις του άρθρου 16 του ν. 4308/2014 (Α’ 251) των τελευταίων πέντε περιόδων, οι οποίες πρέπει να είναι δημοσιευμένες, εφόσον προβλέπεται αντίστοιχη υποχρέωση
 •  Προσωρινό ισοζύγιο τελευταίου μηνός τεταρτοβάθμιων λογαριασμών του αναλυτικού καθολικού της γενικής λογιστικής, εφόσον προβλέπεται η κατάρτισή του
 •  Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του οφειλέτη ή του πρόεδρου του διοικητικού συμβουλίου και του διευθύνοντος συμβούλου για ανώνυμες εταιρείες, του διαχειριστή για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και ιδιωτικές κεφαλαιουχικές Εταιρείες, των ομόρρυθμων εταίρων και των διαχειριστών για προσωπικές εταιρείες
 •  Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης από το αρμόδιο Πρωτοδικείο
 •  Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης από το αρμόδιο Πρωτοδικείο
 •  Πιστοποιητικό περί μη λύσης της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., εφόσον ο οφειλέτης είναι νομικό πρόσωπο
 •  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οφειλέτη ή του πρόεδρου του διοικητικού συμβουλίου και του διευθύνοντος συμβούλου για ανώνυμες εταιρείες, του διαχειριστή για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και ιδιωτικές κεφαλαιουχικές
 • Εταιρείες, των ομόρρυθμων εταίρων και των διαχειριστών για προσωπικές εταιρείες
 •  Συμπληρωμένο έντυπο υπολογισμού αξίας γηπέδου (ΑΑ ΓΗΣ), στην περίπτωση γηπέδου εκτός σχεδίου πόλης και οικισμού φυσικών προσώπων, για το οποίο δεν προσδιορίζεται αξία ΕΝ.Φ.Ι.Α. και δεν προσκομίζεται έκθεση εκτιμητή ακινήτων
 •  Πιστοποιητικά βαρών όλων των ακινήτων
 •  Δικαιολογητικά τα στοιχεία των οποίων, για οποιοδήποτε λόγο, δεν ανακτηθούν αυτόματα από τις βάσεις δεδομένων.

Ποια άλλα στοιχεία πρέπει να κατατίθενται απο την επιχείρηση;

 • 23 Πλήρη στοιχεία της επιχείρησης (τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
  24 Κύκλος εργασιών κατά την τελευταία χρήση πριν την υποβολή της αίτησης
  25 Συνολικές υποχρεώσεις έναντι των πιστωτών
  26 Περιγραφή δραστηριότητας
  27 Περιγραφή οικονομικής κατάστασης
  28 Λόγοι οικονομικής αδυναμίας
  29 Προοπτικές επιχείρησης
  30 Κατάλογος (μη θεσμικών) πιστωτών με πλήρη στοιχεία
  31 Οφειλόμενα ποσά ανά (μη θεσμικό) πιστωτή
  32 Συνοφειλέτες που ευθύνονται έναντι κάθε πιστωτή (ΑΑΔΕ, ΚΕΑΟ, μη θεσμικού)
  33 Πλήρη στοιχεία κάθε συνοφειλέτη (τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
  34 Πίνακας περιουσιακών στοιχείων και εξασφαλίσεων
  35 Έκθεση εκτιμητή ακινήτων
  36 Πίνακας μεταβιβάσεων/ επιβαρύνσεων περιουσιακών στοιχείων των τελευταίων 5 ετών
  37 Πίνακας συναλλαγών των τελευταίων 24 μηνών
  38 Πίνακας συνδεδεμένων φυσικών και νομικών προσώπων με τον οφειλέτη
  39 Έγγραφο τεκμηρίωσης διαδοχής επιχειρήσεων
  40 Πρόταση αναδιάρθρωσης οφειλέτη

  Τα στοιχεία με αριθ. 23 έως 33 καταχωρούνται στην εφαρμογή ενώ τα στοιχεία με αριθ. 34 έως 40 επισυνάπτονται στην εφαρμογή. Τα ανωτέρω στοιχεία δεν επηρεάζονται από την ΚΥΑ που θα εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 9 του άρθρου 5, γιατί προβλέπονται σε άλλες παραγράφους του άρθρου 5 πλην της παρ. 8.

1 2